ЗНО химия 2009 с ответами

Доступен только на StudyGur

Тема:
Скачиваний: 8
Страниц: 8
Опубликован:
ЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

ПРЕДПРОСМОТР

Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року
№ і зміст завдання
Прави
льна
відпов
ідь
1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з
дотриманням правил техніки безпеки.
A
2. Визначте формулу складної речовини.
A Al
Б N2
В O3
Г SO3
Г
3. Правильний запис повного йонного рівняння - це ...
A CuO + 2HCl = Cu2+ + Cl2- + H2O
Б CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + Cl2- + H2O
В CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + H2O
Г Cu2+ + O2- + 2H+ = Cu2+ + Cl2- + H2O
В
4. Ізотопи - це ...
A нукліди одного хімічного елемента
Б нукліди різних хімічних елементів
В прості речовини одного хімічного елемента
Г прості речовини різних хімічних елементів
A
5. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів
Д.І. Менделєєва?
A атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей
Б атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів
В атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів
Г Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном
6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними
числами ...
A 15 і 16
Б 7 і 15
В 8 і 16
Г 15 і 33
Б
A
7. Сполука з йонним зв’язком ...
A H2
Б HF
В NaF
В
Г H2O
8. Сполука, що належить до амфотерних гідроксидів, - це ...
A Ba(OH)2 Б CH3OH
Г
В Mn(OH)2 Г Zn(OH)2
9. У результаті якої хімічної реакції утворюється кислота?
A N2O + H2 →
Б SO2 + H2O
→
В SiO2 + H2O
→
Б
Г ZnO2 + H2O
→
10. Формула несолетвірного оксиду ...
A CO
Б CO2
В SiO2
A
Г PbO2
11. Формула кислої солі ...
Б NaOCH3
A NaHCO3
A
Г NaO(O)CC
В NaO(O)C-H
H3
12. Число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані становить ...
A1
Б2
В3
Б
Г4
13. Визначте формули гідриду, вищого оксиду та гідратної форми, що утворені
хімічним елементом № 16 періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.
A HE, E2O7, HEO4
Б H3E, E2O5, H3EO4 В H2E, EO3, H2EO4
В
Г H4E, EO2, H2EO3
14. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок
швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид
гідрогену, а друга - суміш пероксиду гідрогену з манган (IV)
оксидом?
A у першій
Б
Б у другій
В у першій і другій спалахне одночасно
Г не спалахне в жодній
15. Залізо може взаємодіяти з речовинами:
1 - розбавлена сульфатна кислота
2 - барій нітрат
3 - купрум(ІІ) сульфат
4 - натрій нітрат
5 - аргентум(І) нітрат
Г
6 - магній хлорид
A 1, 2, 4
Б 2, 3, 4
В 1, 4, 6
Г 1, 3, 5
16. Електронна формула катіону Феруму(3+):
A 1s22s22p63s23p63d64s2
Б 1s22s22p63s23p63d64s1
В 1s22s22p63s23p63d64s0
Г 1s22s22p63s23p63d54s0
Г
17. За електронною будовою атома Силіцію, визначте мінімальний і максимальний
ступені окиснення цього елемента в сполуках.
A - 4 і +4
Б - 3 і +5
В - 2 і +6
A
Г - 1 і +7
18. Окиснювальні чи відновні властивості проявляє залізо, вступаючи в реакцію з
хром (ІІІ) оксидом?
A окиснювальні
Б відновні
В окиснювальні та відновні
Г окиснювальних та відновних властивостей не виявляє
Б
19. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична. На якому з
поданих малюнків її зображено?
В
20. Визначте речовину «Х», що відповідає схемі перетворень CO → X → Na2CO3.
A NaHCO3 Б H2CO3
В CO2
Г NaOH
В
21. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії,
тому що вуглеводні ...
A розчиняються в жирах, затримуючись в організмі
Б нерозчинні у воді живого організму
В не розчиняються в жирах та у воді
Г нерозчинні в полярних розчинниках
A
22. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень, формула якого ...
A С6Н6
Б С6Н10
В С6Н12
Г С6Н14
В
23. Структурна формула ізомеру н-гексану ...
Б
24. Назва сполуки (див. рис.), що відповідає
міжнародній номенклатурі...
A 2,5-диметилгексен-2
Б 2,5-диметилгексен-3
В 2,5-диметилгексен-4
A
Г 2,5-диметилгексен-5
25. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56
мл та хлору об’ємом 224 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному
випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов.
A дихлорметан
Б тетрахлорметан
В трихлорметан
Б
Г хлорметан
26. Формула багатоатомного спирту ...
Б
27. За допомогою якого реагенту можна визначити пропаналь?
A аміачний розчин аргентум (I) оксиду
Б водний розчин брому
В водний розчин натрій карбонату
Г суміш концентрованих розчинів нітратної та сульфатної кислот
A
28. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен.
A метанол
Б глицерол
(гліцерин)
В етанова кислота
Г етанол
Г
29. Аромат квітів зумовлений вмістом у них ...
A карбонових
кислот
Б альдегідів
В спиртів
Г естерів
30. У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до
свіжеотриманого купрум (II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору. Під
час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю
органічну сполуку.
A гліцерол
(гліцерин)
Б глюкоза
В сахароза
Г фруктоза
Г
Б
31. Органічна сполука, що взаємодіє із хлоридною кислотою ...
A 2-метилпропанолБ пропаналь
2
В пропанова
кислота
Г фенол
A
32. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків ...
A рибози
Б лактози
В альфа-глюкози
Г бета- глюкози
В CH3–NH–СН3
Г C6H5–NH2
В
33. Формула ароматичного аміну ...
A CH3–NH2
Б СН3–CH2–CH2–
NH2
34. Визначте назву первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем
становить 15,5.
A бутиламін
Б метиламін
В пропиламін
Б зелене
В жовте
Б
Г етиламін
35. Унаслідок взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою
нітратною кислотою з’являється забарвлення:
A синє
Г
В
Г фіолетове
36. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та йонами, що
утворюються під час електролітичної дисоціації.
1 Кисла сіль
A → Ca2+ + OH- + Cl-
2 Кислота
Б → 2H+ + SeO42-
3 Основа
В → K+ + H+ + HPO42-
4 Основна сіль
Г → Sr2+ + 2OH-
1-В, 2Б, 3-Г,
4-A
Д → 3K+ + PO4337. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та формулою
речовини.
1 Кислота
A Ca(OH)2
2 Оксид
Б CaSO4
3 Основа
В H2SO4
4 Сіль
Г SO2Cl2
1-В, 2Д, 3A, 4-Б
Д SO3
38. Установіть відповідність між назвою мінералу та формулою сполуки.
1 Доломіт
A CaCO3
1-Б, 2Д, 3A, 4-Г
2 Гіпс
Б CaCO3?MgCO3
3 Кальцит
В CaF2
4 Фосфорит
Г Ca3(PO4)2
Д CaSO4?2H2O
39. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її
використання.
1 бензен
A виробництво пластмас
2 гліцерол
(гліцерин)
Б консервант у харчовій
промисловості
3 метан
В пальне в побуті та
промисловості
4 фенол
Г парфумерія і фармація
1-Д, 2Г, 3-В,
4-A
Д розчинник
40. Установіть відповідність між формулою та класом органічної сполуки.
1
A Альдегіди
2
Б Карбонові кислоти
3
1-Б, 2Д, 3-Г,
4-A
В Білки
4
Г Естери
Д Спирти
41. Установіть послідовність розміщення напівсхем у порядку зростання загальної
суми коефіцієнтів:
A CuO + NH3 → N2 + Cu + H2O
Б NO2 + H2O + O2 → HNO3
В H2S + O2 → SO2 + H2O
Г NH3 + O2 → N2 + H2O
42. Розташуйте газуваті речовини в ряд за збільшенням відносної густини за
В, Б,
A, Г
A, В,
повітрям:
A CO
Б, Г
Б CO2
В NO
Г NO2
43. Розчин аргентум нітрату ("Адського каменю") (1) вступає в реакцію з поташем
(2); утворений осад (3) відфільтрували і прожарили; виділився благородний метал
(4), що може утворитися при прожарюванні самого "Адського каменю". Визначте
формули речовин в зазначеній вище послідовності.
A K2CO3
Б AgNO3
В Ag2СO3
Г Ag
44. Розташуйте частинки в ряд за зменшенням їхньої масової частки в розбавленому
розчині сульфатної кислоти:
A HSO4-
Б H2О
В H2SO4
Г SO42-
45. Розташуйте елементи в ряд за збільшенням числа електронів на зовнішньому
енергетичному рівні:
A алюміній Б кальцій
В натрій
Г силіцій
46. Розташуйте сполуки в ряд за такою схемою перетворень: кислотний оксид →
кислота → сіль → основний оксид.
A CuO
Б Cu(NO3)
2
В HNO3
Г NO2
47. Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг
хімічних реакцій в генетичному ланцюжку перетворень: Fe → Fe3+ → Fe(OH)3 →
Fe2O3 → Fe3+
A нагрівання
Б хлор
Б NH3
В NO
Г NO2
49. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6трибромфенолу:
A ацетилен
Б бензен
В фенол
Г хлоробензен
50. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу аміноетанової
кислоти:
A хлоретанова
кислота
Б етаналь
Б, Г,
A, В
В, Б,
A, Г
Г, В,
Б, A
Б, Г,
A, В
В хлоридна кислота Г натрій гідроксид
48. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри:
A HNO3
Б, A,
В, Г
В етанова кислота
Г етанол
51. Купрум (ІІ) оксид взаємодіє з воднем за умов, зазначених на малюнку. Напишіть
рівняння хімічної реакції та обчисліть масу (г) міді, що утворюється при відновленні
Б, В,
Г, A
A, Б,
Г, В
Г, Б,
В, A
128
купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 2 моль.
52. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі елемента
втричі більша, ніж в атомі Магнію. Електрони в атомі елемента розміщені на трьох
енергетичних рівнях. Визначте формулу вищого оксиду цього елемента та обчисліть
суму індексів.
4
53. Обчисліть молярну масу ( г/ моль) залізного купоросу.
278
54. Визначте масу розчину (г) з масовою часткою 50% ортофосфатної кислоти, який
потрібно додати до розчину масою 200г з масовою часткою 10% розчиненої
ортофосфатної кислоти, щоб отримати розчин з масовою часткою 30%.
200
55. Крізь розчин ферум (ІІІ) хлориду пропускали гідрогенсульфід об’ємом 44,8 л
(н.у.). Визначте масу (г) речовини жовтого кольору, що утворилася під час хімічної
реакції за схемою: FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl
64
56. Визначте масу осаду (г), який утворюється під час пропускання 2,24 л (н.у.)
карбон (IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду масою 7,4 г.
10
57. Визначте об’єм водню (л) ( н.у.), що утворюється під час розчинення
металічного кальцію кількістю речовини 5 моль у великому надлишку води.
112
58. Визначте масу осаду (г), що утворюється під час пропускання 22,4 л (н.у.)
гідрогенсульфіду крізь надлишок розчину купрум (II) сульфату.
96
59. Визначте молекулярну формулу речовини, що входить до складу скелету
найпростіших морських тварин аконтарій, якщо масові частки елементів в ньому
складають: Стронцію ? 47,83%; Сульфуру ? 17,39%; Оксигену ? 34,78%. Обчисліть
суму індексів атомів елементів.
6
60. У процесі спалювання первинного аміну масою 5,9 г утворюється азот об’ємом
1,12 л (н.у.) Визначте молекулярну формулу аміну. Укажіть число атомів Гідрогену,
що входить до складу його молекули.
9
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ - ЭТО БЕСПЛАТНО

Похожие документы