ЗНО химия 2008 с ответами

Доступен только на studygur

Тема:
Скачиваний: 0
Страниц: 9
Опубликован:
ЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

ПРЕДПРОСМОТР

Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року
Відповідність завдання
Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність
підручникам,
№
завдання програмі з хімії зовнішнього
посібникам, затвердженим
незалежного оцінювання 2008р.
Міністерством освіти і науки
України
Зміст завдання:Виберіть формулювання закону
сталості складу речовин:
Правильна відповідь: «якісний і кількісний склад
1 речовин молекулярної будови завжди сталий і не
залежить від місцезнаходження і способів
добування».
Відповідність програмі: сталість складу речовин
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.45.
Зміст завданн: Визначте формулу складної речовини: Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
2 Правильна відповідь: Н2О
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.43.
Відповідність програмі: прості й складні речовини
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь
Підручник для
окиснення Сульфуру однакова:
3
загальноосвітньої школи -3-тє
Правильна відповідь: H2SO4; SO3; Na2SO4.
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
Відповідність програмі: ступінь окиснення
ВТФ «Перун», 2001.-С.59
Зміст завдання: Визначте правильне твердження
щодо молекули води:
Правильна відповідь: складається з двох атомів
4
Гідрогену та одного атома Оксигену.
Відповідність програмі: речовини, молекули, атоми,
молекулярна будова речовин, будова молекули води
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.100.
Зміст завдання: Визначте формулу газу, важчого за
повітря:
Правильна відповідь: O2.
5
Відповідність програмі: хімічні формули
найважливіших сполук неметалічних елементів,
відносна густина за іншим газом
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.70, 97.
Зміст завдання: Укажіть молярну масу сульфатної
кислоти (г/моль):
6
Правильна відповідь: 98.
Відповідність програмі: молярна маса
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.61 – 65.
Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з
тих елементів, що входять до головної підгрупи
періодичної системи Д.І. Менделєєва.
7
Правильна відповідь: Li; Na; K.
Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної
системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.19.
Зміст завдання: За електронною формулою атома
виберіть елемент, який утворює просту речовину, для
8
якої характерні властивості типового неметалу.
Правильна відповідь: 1s22s22p63s23р5.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
Відповідність програмі: будова електронних
оболонок атомів хімічних елементів малих періодів.
Залежність властивостей хімічних елементів від їх
положення в періодичній системі
ВТФ «Перун», 2001.-С.41.
Зміст завдання: Визначте символ хімічного елемента,
атом якого містить стільки ж електронів, скільки і
йон брому.
9
Правильна відповідь: Kr.
Відповідність програмі: будова електронних
оболонок атомів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.36 – 38;
53, 41.
Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з
тих елементів, що входять до великого періоду
10 періодичної системи Д.І. Менделєєва.
Правильна відповідь: Ca; Cr; Mn.
Відповідність програмі: великі та малі періоди
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.18
Зміст завдання: Визначте рядок сполук, для яких
характерний йонний зв'язок.
11
Правильна відповідь: KF; NaBr; CaCl2.
Відповідність програмі: йонний зв’язок
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.52- 54.
Зміст завдання: Визначте подані пари йонів, які не
можуть знаходитись одночасно в розчині.
Правильна відповідь: 3Ba2+ i 2PO43-.
12
Відповідність програмі: розчинність речовин,
залежність розчинності речовин від їх природи. Йонні
рівняння реакцій
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.87- 89.
Зміст завдання: Укажіть схему реакції йонного
обміну у водному
розчині, під час якої утворюється осад.
13
Правильна відповідь: AgNO3 + KCl →
Відповідність програмі: реакції йонного обміну, що
відбуваються до кінця.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.88- 90.
Зміст завдання: Визначте йони, що утворюються у
водному розчині під час дисоціації барій хлориду:
14 Правильна відповідь: Ba2+ i 2Cl-.
Відповідність програмі: властивості основ, кислот та
солей у світлі теорії електролітичної дисоціації
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.84.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу речовини,
яка у водному розчині дисоціює з утворенням
гідроксид йонів.
15
Правильна відповідь: NaOH.
Відповідність програмі: властивості основ, кислот та
солей у світлі теорії електролітичної дисоціації
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.82- 83.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу основного
оксиду.
16 Правильна відповідь: CaO.
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви,
класифікація
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.106.
17 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислотного Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
оксиду.
Правильна відповідь: SO2.
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви,
класифікація
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.106.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу лугу.
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
18 Правильна відповідь: NaOH.
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
Відповідність програмі: основи, їх склад, назви, луги ВТФ «Перун», 2003.-С.116- 117.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислоти.
Правильна відповідь: HNO3.
19
Відповідність програмі: кислоти, їх склад, назви,
класифікація
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.108.
Зміст завдання: Виберіть загальну електронну
формулу зовнішнього
електронного шару атомів лужноземельних металів.
20 Правильна відповідь: ns2.
Відповідність програмі: металічні елементи, їх
положення в періодичній
системі, особливості будови атомів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.91, 127.
Зміст завдання: Визначте речовину, з якою взаємодіє
кальцій(ІІ) оксид:
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
21 Правильна відповідь: хлоридна кислота.
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви,
ВТФ «Перун», 2003.-С.111- 112.
класифікація, властивості
Зміст завдання: Укажіть речовину, з якою водень
взаємодіє як окисник:
22 Правильна відповідь: натрій.
Відповідність програмі: неметалічні елементи:
гідроген, проста речовина, властивості
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.С.137. Базелюк І.І. та ін.
Довідкові матеріали з хімії. –
Київ; Ірпінь:DNA Перун»,1998.С.47.
Зміст завдання: Визначте метал, який утворює з
хлором сіль складу МеCl3.
Правильна відповідь: Al.
23
Відповідність програмі: металічні елементи, їх
положення в періодичній системі, особливості будови
атомів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.- С.131.
Зміст завдання: Визначте речовину, яка під час
взаємодії з водою утворює луги.
24
Правильна відповідь: натрій.
Відповідність програмі: лужні метали
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.- С.125.
Зміст завдання: Визначте метал, який взаємодіє з
водою при кімнатній температурі з виділенням
25 водню.
Правильна відповідь: калій.
Відповідність програмі: хімічні властивості металів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.97.
26 Зміст завдання: Укажіть загальну формулу алканів:
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Правильна відповідь: CnH2n+2 .
Відповідність програмі: гомологічні ряди насичених
вуглеводнів
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.121.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу альдегіду.
Правильна відповідь: HCOH.
27
Відповідність програмі: альдегіди, їх склад, будова,
функціональна група
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.С.19.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу алкану:
28 Правильна відповідь: C5H12.
Відповідність програмі: алкани
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.С.116-117.
Зміст завдання: Визначте назву речовини, яка має
хімічну формулу: CH2 = CH2.
29 Правильна відповідь: етен.
Відповідність програмі: етилен як представник
алкенів
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.С.131.
Зміст завдання: Укажіть формулу глюкози:
30 Правильна відповідь: C6H12O6.
Відповідність програмі: глюкоза, її склад, будова
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.40-41.
Зміст завдання: Укажіть речовину, що вступає в
реакцію приєднання:
31 Правильна відповідь: етен.
Відповідність програмі: етилен як представник
алкенів
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.С.135.
Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, до
якого можна віднести бутанол:
32 Правильна відповідь: спирти.
Відповідність програмі: спирти, їх будова, склад,
номенклатура, функціональна група
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.3-6.
Зміст завдання: Визначте схему рівняння реакції, в
результаті якої утвориться етанол:
33
Правильна відповідь: C2H4 + H2O →
Відповідність програмі:синтез етанолу
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.29.
34
Зміст завдання: Визначте формулу кінцевого
продукту перетворень
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
CH3COOH →(+ Cl2) X → (+ NH3) Y → (+ HCl) Z:
Правильна відповідь: HCl.H2N-CH2-COOH.
Відповідність програмі: амінокислоти, їх хімічні
властивості
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.58.
Домбровський А.В., Лукашкова
Н.І., Лукашов С.М.. Органічна
хімія: Підр. Для 10-11 кл. серед.
Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, для
Загально освіт. Шк.. –К.: Освіта,
яких характерне утворення біполярних йонів.
35
1995. -С.128. Сухан В.В. та ін.
Правильна відповідь: амінокислоти.
Хімія: Посібник для вступників
Відповідність програмі: властивості амінокислот
до вузів / В.В. Сухан, Т.В.
Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф.
Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.425.
Зміст завдання: Установіть відповідність між
рівняннями хімічних реакцій та їх типами.
Правильна відповідь :
K2O + H2O = 2KOH ( сполучення) ;
36 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O (обміну);
2AgCl = 2Ag + Cl2; (розкладу);
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. ( заміщення).
Відповідність програмі: класифікація хімічних
реакцій
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.132-136.
Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами
електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у
водних розчинах:
Правильна відповідь:
37 нітратна кислота Н+ + NO3-;
алюміній сульфат 2Al3+ + 3SO42-;
барій хлорид Ba2+ + 2Cl-;
калій гідроксид K+ + OH- .
Відповідність програмі: йонні рівняння реакцій
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.82- 84.
Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами
неорганічних та органічних сполук і найважливішими
галузями їх використання:
Правильна відповідь:
- барій сульфат для рентгеноскопії шлунку;
38 - фенол для виробництва фенолформальдегідних
пластмас;
- глауберова сіль у медицині як проносний засіб;
- білки «будівельний матеріал» для живих організмів.
Відповідність програмі: застосування органічних та
неорганічних речовин
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.39.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.17; 63.
Зміст завдання: Установіть відповідність між
хімічними формулами та назвами неорганічних
сполук:
39 Правильна відповідь:
HCl хлоридна кислота;
H3PO4 ортофосфатна кислота;
CaO; кальцій оксид;
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.100, 107.
P2O5 фосфор (V) оксид.
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви;
кислоти, їх склад, назви.
Зміст завдання: Установіть відповідність між
хімічними формулами та класами органічних сполук:
Правильна відповідь:
CH3 - COOH карбонові кислоти;
40 CH3 - OH спирти;
NH2 - CH2 – COOH амінокислоти;
H- COH альдегіди.
Відповідність програмі: спирти, альдегіди, карбонові
кислоти, естери, амінокислоти, їх склад, назви.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.6-8, 19,23-24,30-31, 57.
Зміст завдання: Установіть послідовність фізичних
операцій розділення суміші кухонної солі, залізних
ошурок і річкового піску:
41 Правильна відповідь: дія магнітом , розчинення ,
фільтрування , випарювання.
Відповідність програмі: речовини, чисті речовини,
суміші
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.27- 29.
Зміст завдання: Установіть послідовність посилення
відновних властивостей хімічних елементів, які
мають певну електронну конфігурацію атомів.
Правильна відповідь:
42 2 2 6 2 6 10 2 6 10 1 2 1 2 2 6 1
1s 2s 2p 2s 3p 3d 4s 4p 4d 5s , 1s 2s , 1s 2s 2p 3s ,
1s22s22p63s23p64s1
Відповідність програмі: металічні елементи,
особливості будови їх атомів.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.41- 42.
Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок
добування барій нітрату з поданих речовин:
Правильна відповідь: амоніак, нітроген (ІІ) оксид,
43 нітроген (IV) оксид, нітратна кислота.
Відповідність програмі: амоніак, його добування,
нітроген (ІІ) і нітроген(IV) оксиди у виробництві
нітратної кислоти
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.С.62-65.
Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок
добування метанової кислоти з поданих речовин:
Правильна відповідь: метан, хлорметан , метанол,
44 метаналь.
Відповідність програмі: взаємозв’язок між
вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими
кислотами.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.С.29-30.
Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок
добування амінооцтової кислоти з поданих речовин:
Правильна відповідь: етиловий спирт, оцтовий
45 альдегід, оцтова кислота, хлороцтова кислота.
Відповідність програмі: взаємозв’язок між
вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими
кислотами та амінокислотами
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.66-67.
46 Зміст завдання: Установіть послідовність
Буринська Н.М. Величко Л.П.
розташування гомологів алканів у гомологічному
ряду вуглеводнів:
Правильна відповідь: метан , етан, пропан, бутан.
Відповідність програмі: гомологічний ряд насичених
вуглеводнів (алканів)
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.117.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
Зміст завдання: Установіть послідовність утворення загальноосвітньої школи -3-тє
продуктів під час відновлення заліза в доменній печі з вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.- С.112.
47 червоного залізняку:
Сухан В.В. та ін. Хімія:
Правильна відповідь: Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe.
Посібник для вступників до
Відповідність програмі: хімічні реакції, на
яких базується виробництво чавуну.
вузів / В.В. Сухан, Т.В.
Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф.
Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.313.
Зміст завдання: Установіть послідовність зростання
рівня організації структури білка (від первинної до
четвертинної структури):
48 Правильна відповідь: поліпептидний ланцюг, ?спіраль, білкова глобула, комплекс субодиниць.
Відповідність програмі: будова та біологічна роль
білків
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.60.
Сухан В.В. та ін. Хімія:
Посібник для вступників до
вузів / В.В. Сухан, Т.В.
Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф.
Горлач.-К:
Либідь, 1995.-С.429-430.
Зміст завдання: Розташуйте послідовно схеми
хімічних рівнянь реакцій згідно з поданим
ланцюжком:
реакція обміну між електролітами не відбувається до
кінця – реакція обміну між електролітами з
утворенням осаду – реакція обміну між електролітами
з утворенням лише слабкого електроліту (води) –
49
реакція обміну між електролітами з утворенням
газуватого продукту реакції і слабкого електроліту
(води).
Правильна відповідь: Na2SO4 + KCl →, Ba(NO3)2 +
K2SO4 →, H2SO4 + + KOH →, HNO3 + Na2SO3→
Відповідність програмі: реакції йонного обміну, що
відбуваються до кінця
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.88- 89.
Зміст завдання: Установіть послідовність посилення
неметалічних властивостей атомів хімічних
елементів.
50
Правильна відповідь: Бор, Карбон, Нітроген, Оксиген.
Відповідність програмі: періодичність зміни
властивостей простих речовин та сполук елементів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.41.
Зміст завдання: Обчисліть об’єм азоту ( л )(н.у.), який Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
51 необхідний для добування амоніаку об’ємом 6л.
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
Правильна відповідь: 3
ВТФ «Перун», 2003.-С.91
Відповідність програмі: добування амоніаку
промисловим способом, Об’ємні відношення газів
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.62-63.
Зміст завдання: Укажіть число структурних ізомерів
н-пентану за розгалуженням карбонового скелета.
52
Правильна відповідь: 3
Відповідність програмі: ізомерія алканів
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.127-128.
Зміст завдання: Атом елемента має на 2 електрона
більше, ніж йон калію. Назвіть протонне число
елемента.
53
Правильна відповідь: 20
Відповідність програмі: особливості будови атомів
елементів великих періодів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.37, 53.
Зміст завдання: Методом електронного балансу
розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної
реакції. Укажіть коефіцієнт у відновника. P + HNO3 +
H2O → H3PO4 + NO.
54
Правильна відповідь: 3
Відповідність програмі: окисно-відновні реакції,
процеси окиснення і відновлення, значення їх у
природі та техніці
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.61- 63.
Зміст завдання: Під час взаємодії лужного металу з
водою одержали розчин лугу масою 500г з масовою
часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.).
Укажіть порядковий номер цього металу у
Періодичній таблиці Д.І. Менделєєва.
55
Правильна відповідь:19
Відповідність програмі: лужні метали, їх
характеристика за положенням у періодичній системі
та будовою атомів. Кількісне вираження складу
розчинів: масова частка розчиненої речовини
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.61- 63.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
Зміст завдання: Під час взаємодії етанової (оцтової) загальноосвітніх навчальних
кислоти масою 3 г з надлишком етанолу утворився
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
естер масою 4,18 г. Обчисліть масову частку (у %)
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
естеру від теоретично можливого виходу.
-С. 43-45.
56
Правильна відповідь: 95
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Відповідність програмі: естери, їх будова, добування Хімія. 11кл: Підручник для
за реакцією етерифікації. Обчислення виходу
загальноосвітніх навчальних
продукту реакції на прикладах хімічних сполук
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.30-31.
57
Зміст завдання: Обчисліть загальну суму коефіцієнтів Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
у рівнянні реакції алюміній гідроксиду та сульфатної Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
кислоти з утворенням середньої солі.
Правильна відповідь: 12
Відповідність програмі: хімічні рівняння, закон
збереження маси речовин
ВТФ «Перун», 2003.-С.54- 57.
Зміст завдання: Обчисліть масу продукту реакції (г),
що утворюється під час реакції водню масою 4г та
брому масою 160г, якщо вихід від теоретично
можливого становить 50%.
58
Правильна відповідь: 81
Відповідність програмі: обчислення маси, об’єму за
відомими даними про вихідні речовини, одна з яких
узята з надлишком
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С. 29-34.
Зміст завдання: Обчисліть масу (г) водню, що
утворюється при взаємодії цинку кількістю речовини
3 моль з хлоридною кислотою.
59
Правильна відповідь: 6
Відповідність програмі: обчислення за хімічними
рівняннями. Хімічні властивості металів
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.58-59.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для
загальноосвітньої школи -3-тє
вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2001.-С.97-98.
Зміст завдання: Серед поданих речовин: метанол,
карбон(ІІ) оксид, сахароза та фенол визначити не
отруйну. Укажіть число атомів Оксигену в цій
60 речовині.
Правильна відповідь: 11
Відповідність програмі: сахароза, її склад,
застосування
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп.
-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.43-44.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ - ЭТО БЕСПЛАТНО

Похожие документы

ЗНО химия 2008 с ответами дополнительная сессия

... Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами. Правильна відповідь : K2O + H2O = 2KOH ( сполучення) ; 36 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O (обміну); 2AgCl = 2Ag + Cl2; (розкладу); 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. ( заміщення). Відповідність програмі: класифікація хімічних ...

docx | 21,3 kB | 9 страниц

ЗНО химия 2010 с ответами

... Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами. Правильна відповідь : K2O + H2O = 2KOH ( сполучення) ; 36 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O (обміну); 2AgCl = 2Ag + Cl2; (розкладу); 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. ( заміщення). Відповідність програмі: класифікація хімічних ...

docx | 23,8 kB | 12 страниц